Pásztó Városi

Óvoda és Bölcsőde

Tagintézmények

Főoldal

Helyzetkép

Százszorszép Óvodánk lakótelepi környezetben épült. Az 5 csoportos intézmény infrastruktúrája megújult, korszerű épületben várja a gyermekeket.  Óvodánkban kerültek kialakításra az összevont óvoda irányítását és koordinálását szolgáló iroda helyiségei.

Székhelyként működünk, amely úgy érezzük, mintaadásra, katalizátor szerepre kötelez bennünket. Nevelőtestületünk jól összeszokott közösség gazdag módszertani tapasztalattal.  Önképzéssel, továbbképzéssel keressük az újabb, az elvárásoknak megfelelő módszerek pszichológiai, pedagógiai eljárások megismerését.

Óvodakép

Óvodánk nevelési gyakorlata a HPP szerves részét képező, a nevelőközösségünk által kidolgozott „Százszorszépet százszor jól” helyi program nevelésfilozófiájára, gyakorlatára épül. Egyedi arculatunk környezeti nevelésünk, mely egyszerre globális és lokális, analitikus és holisztikus, értelmi és érzelmi, tevékenység és gondolkodásközpontú, játékos és komoly.

Környezeti nevelésünk a helyi sajátosságokra épül. Öt fő területe:

  • külső természeti környezet (levegő, víz, talaj, erdei környezet, növények, állatok)
  • külső ember alkotta környezet (épület, tárgykultúra, téralkotás, emberi kapcsolatok, városi környezet)
  • belső természeti környezet (egészséges életmód szokásainak alapozása, táplálkozás)
  • belső személyes környezet (lelki élet egészsége, önértékelés, énkép).
  • múltunkból eredő örökségünk, néphagyományunk megismerése, ápolása.


 

Olyan óvodai élet megteremtésén munkálkodunk, amelyben a környezet és az egészség harmonikus egysége érvényesül. A nevelési gyakorlatban prioritásként kap helyet a környezeti nevelés, az egészséges életmód, a játék, a mozgás, melyekhez a mindennapi tevékenységek integrációjában jelenik meg a kommunikáció, zenei élmény a vizuális ráhatás. Célunk a természettisztelő személyiségformálás, a környezetre, figyelő magatartásra nevelés.

      Valljuk, hogy azaz ember, aki képes szeretni és tisztelni önmagát és környezetét, nyitottá      

      válik mindannak befogadására, ami szép és értékes.

Természetjárásaink, sétáink, kirándulásaink egyszerre nevelési és megismerési lehetőség is, szemléletmód és cselekvési forma, érzelmi – és értelmi – viszonyulás környezetünkhöz.

Tervezésünkben meghatározó szempont az évszak, az aktualitás, a fokozatosság és folyamatosság, a sajátos környezet, valamint a gyermekeink tapasztalati anyagához, fejlettségbeli különbségekhez való alkalmazkodás.

Háromszor nyertük el a Zöld óvoda címet, és Madárbarát Óvoda címmel is rendelkezünk.

       Óvodai életünk minden területén arra törekszünk, hogy a „Zöld szemlélet” épüljön

       be mindennapi nevelőmunkánkba,    megbecsüljük  és  ápoljuk  környezetünk,  múltunk 

értékeit. A környezettudatos életvitel megalapozásához szükséges szokás- és viselkedési     formák kialakítása folyamatos feladatunk.  Ennek érdekében kiemelt tevékenységünk az        

       újrahasznosítás,  a  szelektív    hulladékgyűjtés  helyi   megvalósítása, a takarékosság és a

természetvédelem. Folyamatosan keressük a fenntarthatóságot segítő újabb megoldásokat, a tervszerűbb, következetesebb megoldási módokat.

Környezeti nevelésünk a természeti társadalmi környezet megismerése által, a természet szeretetére, védelmére való tudatos nevelés, szoros összefüggésben az egészséges életmóddal, és a tehetséggondozással.

Regisztrált Tehetségpontként működünk, amely meghatározza pedagógiai munkánk fejlődési irányát.


 A tagóvodák között működő belső munkaközösségek dolgozzák ki a nevelési feladatok gyakorlati alkalmazását, és szervezik meg az óvodapedagógusok által bemutatott jó gyakorlatok felkínálását. Óvodánk a központja a Kalandra fel!- belső munkaközösségnek.

 Folyamatosan kidolgozzuk a tehetséggondozás pedagógiai tevékenységeit és programját. Minden évben megszervezzük a Madarak és fák napja környezeti játékos vetélkedőt a tagóvodák nagycsoportosai között.

Földrajzi adottságunk, természeti kincseink, történelmi városközpontunk, szülőföldünk büszkeségének szellemi öröksége, más- más hatást közvetít felénk, melyet óvónői igényességből fakadó kötelességünk megláttatni, megéreztetni gyermekeinkkel.

Óvodánk belső tereinek kialakításánál elsődleges szempontként a gyermekek szükségleteinek, érdekeinek, jogainak érvényesülését tekintjük. Csoporttermeink több funkciót töltenek be: óvodai tevékenységek, torna, étkezések és a pihenés színtere is.

Tornaszobával nem rendelkezünk. A következő években a szervezetváltozást a tornaszoba visszaállításával szeretnénk a nevelési feltételek javítására fordítani. A csoportszobáink berendezési tárgyainak, eszközeinek elhelyezését az aktuális nevelési feladatnak, az évszakfüggőségnek, a gyermekek fejlettségi szintjének megfelelően változtatjuk, a gyermekek komfortérzetének szokás rendszer kialakításának tiszteletben tartásával. Az eszközök és tevékenységek összhangjával törekszünk az egyénhez mért személyiségfejlesztésre és tehetséggondozásra.

Az épületet tágas udvar zárja körbe, teret biztosítva a gyermeki mozgásigény kielégítésére.

       Növényvilága változatos, kiváló alkalmat ad, a közvetlen tapasztalatszerzésre.

Az udvarunkat olyan nevelési szintérré alakítottuk, amely biztosítja a benti játékos tevékenységek szerves folytatását, a helyi nevelési program gyakorlati megvalósítását, nagyban hozzájárulva a környezetkultúra alakításához. Játszó és mozgástérként használjuk, ahol a gyermekek sok mozgásingernek vannak kitéve, ahol különböző mozgásformák, kipróbálására van lehetőség.

 

Gyermekkép

Gyermekeink döntő többsége teljes családból érkezik, ahol a szülők megteremtik az anyagi  biztonságot, de jelentős a  szociokulturális hátránnyal induló gyermekek száma is.    

Valamennyi dolgozónk kiemelt feladata a gyermekvédelem. Az óvoda funkciójából eredően sokat teszünk a gyermekek esélyegyenlőségéért, a felzárkóztatásért, a tehetséggondozásért. Nevelőmunkánk szerves része a felzárkóztatásra szoruló gyermekek egyéni fejlesztése Az utóbbi években egyre jobban megszaporodott a logopédiai, fejlesztő pedagógiai foglalkozást igénylő gyermekeink száma, a logopédiai fejlesztés óvodánkban történik.  Óvodai csoportjainkat közel homogén életkor alapján szervezzük.

Nagy hangsúlyt fektetünk a zökkenőmentes befogadásra, és mindent megteszünk azért, hogy a  hozzánk érkező gyermekek érzelmi biztonságát megteremtsük.

Az óvodai életünket a folyamatosság és a rugalmasság jellemzi. A rendszeresség és az ismétlődések érzelmi biztonságot teremtenek a gyermeknek.

Az óvodai élet megszervezése során biztosítjuk a feltételeket a megfelelő időtartamú játékhoz, párhuzamosan végezhető, differenciált tevékenységekhez. 

Napi és heti rendünk igazodik a különböző tevékenységekhez és a gyermek egyéni szükségleteihez egyaránt.

Óvodánk speciális szolgáltatásai:

  • nevelési időben szervezett térítésmentes szolgáltatás:

belső szakemberrel: erdei foglalkozások szervezése természeti-felügyelő szakemberrel együtt, játékos angol nyelv- 6 éveseknek, Bozsik program ovi-foci.
külső szakemberrel: gyógy-testnevelés, logopédia, gyógypedagógiai rehabilitációs,  habilitációs foglalkozás, nevelési időn túl szervezett tevékenységek: külső szakemberrel: népi gyermekjátékok,  szervezett hitoktatás

  • nevelési időn túl szervezett térítéses szolgáltatások: sakk, gyermektorna, nyáron    

úszásoktatás

 

Jövőkép

      Az óvoda fontos törekvése, hogy a jövőben is kiváló nevelőmunkát nyújtson, s folyamatosan megújuló, korszerű pedagógiájával, marketing tevékenységével, ismert és népszerű maradjon a városlakók körében, eleget téve a vele szemben megjelenő igényeknek.

Pedagógiai programunk minőségi megvalósítását célozzuk meg.  Az intézményben folyó magas szintű nevelőmunka biztosítja, hogy a kisgyermekek az óvodáskor végére olyan testi, szociális, értelmi, képességekkel rendelkezzenek, amelyek lehetővé teszik a sikeres iskolai alkalmasságot.

Az óvodai nevelés minden területén pozitív érzelmi hatásokat biztosítunk a gyermekek számára a környezettudatos magatartás kialakításához.

Óvodai élet valamennyi területén a környezet és az egészség harmonikus egysége érvényre jut.

Segítjük a kisgyermekek harmonikus személyiség fejlődését, a tehetség ígéretek átlagon felüli adottságainak a megnyilatkozását.

A Tehetségfejlesztő Team folyamatosan dolgozza ki a tehetségműhelyek tematikáját. Óvodánkban a Természeti tehetségterület a természeti adottságaink és környezetünk felfedezésének műhelyeként alakult.

A szabad játék lehetőségeinek bővítésére törekszünk a rugalmas napirend szervezése során.

Célunk, hogy az óvoda tornaszobával rendelkező intézmény legyen.

Az udvar játékeszközeinek fejlesztése, biztonságtechnikai feltételek szinten tartása, mozgásfejlesztő eszközök folyamatos telepítése, zárt udvar lehetőségének hasznosítása.

Olyan udvari környezet kialakítása a célunk, amely búvárkodásra, megfigyelésekre, kutatásokra is alkalmas. Az udvarrészek tematikus kialakításában helyet kap a madárbarát óvodakert, a játékos „Százszorszép tanösvény és zöldovi élménypark”, a sport sarok- ovis foci.

Energiatakarékosság, környezetkímélő anyaghasználat, víztisztítók alkalmazása, tudatos takarékosság a kitűzött prioritás. Mindezeket igyekszünk pályázati és más forrásokból is biztosítani, fedezni.

Az óvoda minden dolgozója tisztában van a fenntarthatóság tartalmi jellemzőivel, pozitív mintát nyújt a környezettudatos magatartásra, az ökológiai szemléletformálásra, az egészséges életmód szokásainak megalapozására, az egészséges életvitelre.

Intézményünkben a partnerközpontú működés gyakorlatával a közvetlen és kiemelt partnerek igényeinek való hosszútávon is fenntartható és fejleszthető megfelelést kívánjuk kivívni.

Elkötelezettek vagyunk az „Örökös Zöld Óvoda” cím elnyerésében, a regisztrált tehetségpont akkreditációja elérésében.

Pályázatok