Pásztó Városi

Óvoda és Bölcsőde

Tagintézmények

Főoldal

Helyzetkép

Óvodánk a Cserhát lakónegyedben található.
Az intézményben 4 gyermekcsoport működik, valamennyi csoportban 2 óvodapedagógus és 1 dajka, óvodai szinten 1 pedagógiai asszisztens segíti a folyamatos és zökkenőmentes napirend megvalósítását. A csoportokba azonos életkorú gyermekek járnak.

Gyermekkép

Pedagógiai munkánk alapja a Lépésről-lépésre Óvodafejlesztő Programból adaptált, majd az ONAP - hoz és helyi adottságainkhoz formált program.
Nevelésünk középpontjában a gyermek áll, aki egyedi mással nem helyettesíthető. Elfogadjuk az életkori és fejlődésbeli különbségeket, melyet alapnak tekintünk a fejlesztésben: egy adott személyiség, eltérő adottságok, eltérő környezeti hatások, eltérő érdeklődés, meglévő hátrányok.


Olyan gyermeket kívánunk nevelni, aki az alábbi kompetenciákkal, rendelkezik:

 • testileg, lelkileg egészséges,
 • érzelmekben gazdag,
 • környezetét tiszteli, szereti,
 • a világra nyitott, érdeklődő személyiség,
 • kötődik a szűkebb és tágabb környezetéhez, annak hagyományaihoz,
 • kötődik a természethez,
 • együtt érző és segítő.

Fontosnak tartjuk az óvoda nyitottságát. A gyermek és szülő részére élettér, mely nagyon sokféle tevékenységgel, gazdag szabadidős programokkal és a szülőket is formáló rendezvényekkel szolgáltat mintát.

 

Óvodakép


A gyermekközpontúság, tevékenység, játékközpontúság, nyitottság, néphagyomány ápolás, tehetséggondozás, fenntarthatóságra nevelés.
Célunk:

 • a személyiség tevékenység és tapasztalás közben történő fejlesztése,
 • a játék mással nem helyettesíthető szerepének hangsúlyozása,
 • élményszerű tevékenységek biztosítása,
 • tapasztalás tevékenység közbeni tanulás hangsúlyozása,
 • a pszichikumot, mozgást, az egész személyiséget fejlesztő, élményadó tevékenységek lehetőségeinek biztosítása a gyermek egész napi szükségleteire, érdeklődésére tekintettel.

Tematikus projektben tervezünk. Valljuk, hogy „minden gyermek abban fejlődik a legjobban, amiben jól érzi magát„. A téma, a projekt feldolgozása tevékenységek sorozatából áll, s a tevékenységek folyamatában közvetlen konkrét tapasztalást biztosít. Ezek a tevékenységek önként vállalt cselekvésben történnek, nem pedig a felnőtt által kreált feladathelyzetekben. Cél: a probléma megoldása, a produktum létrehozása, a tanulás a létrehozás hozadéka.
A témák tevékenységekhez kapcsolódnak. A tevékenységek jellegét tekintve, a különböző központokban a szabad játékban és a játékban szervezett tanulás helyzeteiben dolgozzuk fel a tartalmat. Gyakorlatunkban nyilvánvalóvá vált, hogy a gyermek játékához a legfontosabb feltétel úgy tudjuk biztosítani, ha rugalmas napirendet alakítunk ki.
A környezettudatos szemlélet kialakítása feladata, hogy megismerjük a külső környezetünket. A Mátra nyugati kapuja az otthonunk, így minden évszakban kirándulunk. Az óvodapedagógusok mellett erdőmérnök szakember segítségével ismerkednek a gyermekek az erdő élővilágával, melynek élményszerű feldolgozását az óvodában a mindennapi tevékenységeken keresztül folytatják. A napirendi szokások játékban történő integrációjával lehetőséget teremtünk ahhoz, hogy a gyermekek tanulása, tapasztalatai, ismeretei feldolgozása az egész napot kitöltő játéktevékenységben valósulhasson meg.
Csoportszobáink esztétikusak, tágasak, világosak, a gyermekek számára könnyen hozzáférhető bútorokkal vannak berendezve. Szülők bevonásával egyre színesebb felújított csoportszobákban élhetik óvodás éveiket a kisgyermekeink. Az óvodai csoportszobák berendezése a gyermekek igényeinek felel meg, s a szükségleteknek megfelelően alakul.
A csoportszoba, a környezet hívogató és nyitott, olyan közeg, amelyik tanít, nevel, folyamatos átalakuláson, változáson megy keresztül. A témahetek feldolgozása tükröződik a csoportszobában és a folyosókon is. A csoportszoba tevékenységkörökre osztott. A tevékenységközpontok azok a „sarkok” a csoportszobában, amelyekben folyik: a játék, a spontán tanulás, a munka és szerveződnek azok a tevékenységek, amelyek a játékos tanulást jelentik az óvodapedagógus irányításával.
Tornaszobánk biztosítja kisgyermekeink szervezett mozgásfejlesztését változatos, újonnan vásárolt tornaszerekkel. Az óvónők önképzése folyamatos.

Az óvodánkban működő Belső Munkaközösség mindig a nevelési év kitűzött feladatát dolgozza fel.
Néphagyományok felkutatására és a hagyományok ápolására fektet hangsúlyt.
„Kör kör ki játszik ” munkaközösség a zenei hagyományápolás és a népi gyermekjátékok
felkutatását és megőrzését tűzte célul.
Minden évben megrendezzük a „Kör,kör ki játszik? népi gyermekjáték találkozó a Mátra alján” címmel hagyománnyá vált programunkat a pásztó óvodásai számára.
Másik nevelési irány a tehetséggondozás, amit egy nyertes pályázattal indítottunk. Az óvoda regisztrált tehetségpont lett. Tehetségfejlesztést a múzeumpedagógiai foglalkozásokkal kiegészítve végezzük. Kidolgozott projektjeink a város néprajzi értékeinek, a Ciszterci Múzeum állandó és időszaki kiállításainak megismerésére irányul. Az itt szerzett élményeket a művészetek segítségével varázsoljuk alkotássá.
A beszédhibás gyermekekkel logopédus foglalkozik.
Óvodánkban tálalókonyha működik, az ételszállítás a Margit kórházból történik.
Óvodánkban található orvosi szoba, iroda, mosókonyha, játékszertárak és logopédiai ellátásához szükséges logopédiai szoba. Minden csoportnak van külön öltözője és mosdója.


Az óvoda udvara körülkerített, biztonságot nyújt a gyermekek számára. Sok a zöld növény, minden csoportnak van „saját” területe, ahol homokozó, árnyékos terület biztosítja a tematikus udvar megteremtésének feltételeit. Mászókák, asztalok, padok biztosítják az udvari élet kialakítását.
Folyamatos bővítés a szabványnak megfelelő udvari játékokkal.

Jövőkép


A Zöld óvoda cím elnyerése kötelez bennünket, ezért célunk a környezettudatos szemléletmód kialakítása pedagógusokban, gyermekekben és a szülőkben egyaránt.
Fókuszban a gyermek kíváncsi érdeklődése, valamint a személyre szólóan tervezett pedagógiai munka áll, melynek alapelemei a harmónia, dinamika, tökéletesség, egyensúly.
Létrehoztunk veteményes kertet és kerti gyümölcsöst, amely alkalmat ad a szülői együttműködésre a lakótelep közepén.  A kerti tevékenységek folyamatos bővítésével a gyermekeink ismerkednek a növények fejlődésével, gondozásával, tervezünk élő labirintus kialakítását.
Gyűjtsük szelektíven a hulladékot! Lehetőségünk van a szelektív hulladékgyűjtésre, aminek betartására ösztönözzük a gyermekeinket, ezért beépítjük a mindennapi nevelőmunkánk gyakorlatába.
A víz kincs! Újra hasznosítható hulladékból minden évben megrendezzük a Víz világnapja alkalmából a Vízi járművek kiállítását a pásztói Múzeum közreműködésével az óvoda galériájában és a Múzeumban. Múzeum pedagógiai foglalkozások épüljenek be a csoportok nevelési gyakorlatába.
Kismadarak a kertünkben, madarak gondozása minden évszakban valamennyi csoport kiemelt feladata. Madáretető, itató és madárodú kerüljön minden csoport védettebb területére.

Meggyőződésünk szerint minden gyermekben van tehetség, ezért figyeljük az átlagon felüli adottságok megnyilvánulásait és folyamatban van a tehetség műhelyek kimunkálása.
Az udvarunk egyik közkedvelt játéktere az óvodai focipálya, ahol az óvodai Bozsik program foglalkozásait is tartjuk és alkalmas a különböző labdajátékok megszerettetésére.
Hempergő-szánkódombot alakítottunk ki, amely a koordinációs képességek mellett a kondíciós képességek fejlesztését is jól szolgálja.
 
Törekszünk arra, hogy a hozzánk járó kisgyermekek szociális biztonságban érezzék magukat, s legyen az óvodáskor valóban önfeledt, élményekben gazdag gyermekkor és a kreatív játék időszaka. A gyermekek egyénenkénti tudatosabb differenciált fejlesztésével alakuljanak ki a társas kapcsolatok, a szocializáció, és ettől váljanak nyitottá, érdeklődővé, kreatívvá és érzelem gazdaggá.

Pályázatok