Pásztó Városi

Óvoda és Bölcsőde

Tagintézmények

Főoldal

Tagóvodánk Pásztó Hasznos városrészében található, 1 vegyes csoportos óvoda.
Nevelési programunkban elsősorban a mikroközösségünk adta előnyeinkre építkezünk.
Óvodánk nyitott, szívesen fogadjuk a hozzánk látogató leendő óvodásainkat más városrészekből is.
A kisgyermekeknek a vegyes életkorú csoport a természetes közeg, ezért hamarabb és kevesebb zökkenővel illeszkednek be az újonnan érkezők. Az óvodai szokásokat utánzással tanulják a nagyobbaktól is, felgyorsul önállósulásuk és beszédfejlődésük.
Elősegíti a gyermekek felelősségvállalását és a kölcsönös alkalmazkodást.
Az iskolába készülő gyerekeknek nem kell csoportot váltaniuk, ha még egy évet óvodában maradnak, hanem a régi megszokott csoportjukban fejlődhetnek tovább.
A testvér nélküli gyermekek megtapasztalhatják a kisebb, illetve nagyobb gyermekekkel való közös élet egyes helyzeteit, a testvérek egy csoportba járhatnak. Úgy élünk, mint egy "nagycsalád".
 Hasznos városrész őrzi a családi kapcsolatokon alapuló falusias jellegét. Adottságai a természettel való szoros együttlét, a természeti értékek megőrzése a tartalmas emberi élet boldogulását teszi lehetővé. Viszonylag kevés a válások, a háromnál több gyermeket nevelő családok száma.
A nevelésünk fő elve a szabadsághoz társuló felelősség, a folyamatos önképzés.
Tevékenységeink során hagyjuk a gyermekeket szabadon alkotni, mert hiszünk a gyermekek önkifejező erejében.
Fontosnak tartjuk az alkalmazkodó és kapcsolatteremtő készséget.
Nevelésünk gazdag eszköztára biztosítja az óvoda nyitottságát a világ mai gondjai felé.
A ma emberének így a felnövekvő nemzedék életében prioritása van a környezetvédelemnek.
Óvodánk nagy hangsúlyt fektet a környezetvédelmi nevelés, ezen belül is a jövő nemzedék környezettudatos magatartásának formálására.
Természeti, környezeti adottságainkat szeretnénk közelebb hozni a mindennapok során. Az udvarunk kialakításában is fontos szempontként, rendező elvként jelentkezik ez a nézet. Tárgyi környezetünk kialakításakor törekedtünk arra, hogy, az épület és udvar már külső megjelenésében is sugározza a közösség fenntarthatósági elveinek érvényesítését. Csoportszobánkban sok a növény, a természetsarok gazdag természeti kincsekben, berendezésünkben a praktikusságra, egyszerűségre törekedtünk, melyben a gyermekek maximálisan kiélhetik a fantáziájuk adta lehetőségeket. 2006 óta Zöld Óvodaként működünk.
Környezeti nevelésünkkel szeretnénk hatni tágabb környezetünkre is. Felvállaljuk a környezeti nevelési tartalmak terén a képességek és a magatartás alakítását a gyermekek életkorhoz igazított tevékenység-központú módszerek alkalmazásával (sok-sok játékos tevékenység szervezésével, szenzitív módszerek alkalmazásával, terepi tapasztalatokból származó ismeretbővítéssel, ismeretalkalmazással és az alkalmazási területek kialakításával).
 Évek során természetessé vált, hogy túráinkra nem viszünk csak vizet, gyümölcsöt, nem „piknikezni” megyünk, s óvjuk a természetet, ahol járunk. A gyermekek érezzék jól magukat a természettel természetesen. A természetben töltött minden nap élmény legyen. Keressük az együttműködési alkalmakat a városrészen található más intézményekkel, hagyományteremtő programokat szervezve.  Érezzük a városrész életében is az óvoda meghatározó szerepét, annak felelősségét, aktivitásra sarkalló erejét. Ennek a felelősségnek és lehetőségnek tudatában tervezzük, hajtjuk végre, éljük meg terveinket, programjainkat, mindennapjainkat.

Jövőkép

Törekszünk arra, hogy a gyermekekben, mint jó földben a mag kicsírázzon a természet és az élet iránti felelősség tudata.
Sajátos célkitűzéseink:

  • a gyermek értse mit jelent az egészség
  • a gyermek megtapasztalhassa, hogy a természeti elemek fontos elengedhetetlen  részei  életünknek
  • óvni és védeni kell a természeti és épített környezetet a szennyeződésektől.


Nevelőmunkánk prioritása, hogy maximálisan kihasználjuk a vegyes életkorú csoport adta lehetőségeket: megtapasztalják egymást, hogy hogyan hassanak egymásra, hogyan viszonyuljanak egymáshoz, hogy megtalálják helyüket a csoportban.
Mindennapjaink során az egyéni képességfejlesztés, egyéni bánásmód, a másság elfogadásának hangsúlyos érvényesítését, érvényesülését valósítjuk meg. A vegyes életkorú csoport sajátosságából eredően olyan életteret és időteret teremtünk meg, ahol 3-7 éves korig minden Pitypang óvodás egy sokrétű közösségben gyakorolhatja, munkálhatja ki mindazt, ami az élethez kell: a kommunikációs, alkalmazkodási, vezetői készséget, a figyelmességet, segítőkészséget, tiszteletet, barátságot, szeretetet, szimpátiát és mindezek ellentétpárjait. A vegyes csoport közösségi nevelő ereje fejlesztő hatású. Mind a szülők, mind a benne élő pedagógusok megtapasztalhatják, hogyan óvja, tanítja a nagy a kicsit, mennyire elnézőek, segítőkészek. Mennyire kritikusak, őszinték egymással szemben, hogyan alakulnak ki mély
barátságok kis gyermekek, nagy gyermekek, és felnőttek között. A kicsik hogyan tekintik példaképnek a nagyokat, s az utánzási készség segítségével milyen gyorsan fejlődnek fel hozzájuk. Tág teret, lehetőséget biztosítunk változatos fejlesztőjátékra, tevékenységre, mozgásra, környezettudatos, környezetbarát magatartásformálásra, sokoldalú képességek és készségek fejlődésére.


Célunk az Örökös Zöld Óvoda cím elnyerése. Az”ökológiai” tevékenységeink során
(kirándulások, kísérletezések, megfigyelések stb.) tudatosan figyeljünk arra, hogy gyermekeink szenzitív módon megtapasztalhassák, hogy az ember milyen helyet foglal el az élővilágban.


Bekapcsolódunk a tehetséggondozás pedagógiai tevékenységébe, keressük a tehetségígéreteket, az átlagon felüli adottságokat. Nevelőmunkánk értékeire épül a természeti tehetség terület, melyet szeretnénk műhely munkában kidolgozni.

Pályázatok